Roinnt an 5ú Rang

Is é atá cuimsithe leis an aonad oibre seo ocht gceacht a úsáideadh, i gcúigiú rang, chun ábhar na roinnte digití iolracha a theagasc. Tá gach ceacht dírithe ar phríomhfhadhb ar a n-oibríonn na páistí ina mbeirteanna nó ina ngrúpaí. Maidir le gach fadhb tá dara sleamhnán ann dar teideal ‘cad a tharlóidh má athraítear na huimhreacha?’ Leis na samplaí breise sin spreagtar na páistí chun a smaointeoireacht a leathnú sa chomhthéacs fadhbréitigh céanna. Táthar ag súil go n-oibreodh gach páiste ar an bhfadhb thosaigh, go rachadh an chuid is mó díobh ar aghaidh chuig fadhb bhreisithe amháin ar a laghad agus nach ndéanfadh ach roinnt acu na fadhbanna breisithe uile a chríochnú.

Le linn an aonaid oibre sin cuireadh béim ar na páistí ag forbairt a straitéisí féin chun fadhbanna maidir le roinnt digití iolracha a réiteach. Tá samplaí de na straitéisí a d’fhorbair na páistí léirithe thíos.

Leathbhealach trí gach ceacht bhí plé an ranga iomláin ar siúl. Spreagadh páistí chun a gcuid straitéisí a mhíniú agus thaifead an múinteoir a gcuid straitéisí ar an gclár bán. In aice le hobair gach páiste thaifead an múinteoir ainm an pháiste e.g. ‘Bealach Mary.’ Ansin spreagadh na páistí chun modhanna a chéile a úsáid de réir mar a chuaigh siad ar aghaidh leis na gníomhaíochtaí breisithe. Chuir an múinteoir an cheist ar na páistí go rialta, ‘an féidir leat an fhadhb a réiteach ar bhealach eile?’

Bhí trí chéim phríomhúla i gceist leis an aonad oibre seo.

Bhí Céim 1 dírithe ar roinnt digite aonair e.g. 762 ➗ 6. Bhí béim amháin curtha ar mheasúnú foirmitheach agus ar thuiscint reatha na bpáistí ar roinnt a shainaithint. Bhí sí dírithe freisin ar na páistí a spreagadh chun ciall a bhaint as fuílligh.

Bhí Céim 2 dírithe ar na páistí a spreagadh chun a gcuid straitéisí féin a fhorbairt le haghaidh fadhbanna maidir le roinnt digití iolracha a réiteach. Le linn na gceachtanna sin níor thaispeáin an múinteoir algartam traidisiúnta na roinnte fada do na páistí.

Le linn Chéim 3 tugadh algartam na roinnte fada isteach. Spreagadh na páistí chun é a úsáid agus chun ciall a bhaint as ach cuireadh ar a suaimhneas iad gurbh fhéidir leo an rogha a ghlacadh chun na straitéisí a bhí ceaptha acu a úsáid.

Menu