Fianáin a roinnt

Arna Fhorbairt ag Edward Fitzgerald

Rang

A Dó

Snáithe

Uimhir

Lipéad an Toraidh Foghlama

Oibríocht, Codáin

Spriocanna na Gníomhaíochta Seo

Déanfaidh na páistí:

 • Plé, samhail agus breacadh síos a dhéanamh ar cé mhéid brioscaí a gheobhaidh gach páiste má roinntear iad ar bhealaí éagsúla. (Cumarsáid agus Réiteach Fadhbanna)
 • Comparáid idir an méid brioscaí a gheobhaidh gach páiste i ndáil le líon na ndaoine atá ag an mbord. Aithneoidh siad go dtiocfaidh laghdú ar roinn na mbrioscaí de réir mar a ardaíonn líon na daoine. (Tuiscint agus Nascadh, Réasúnú)

Gníomhaíocht

Príomhcheisteanna

Réamheolas

Ag baint leas as an leabhar mar spreagadh, cuirfidh an múinteoir roinnt ceisteanna ar na páistí. Léifidh an múinteoir an leabhar do na páistí.

Príomhcheisteanna

 • Cé atá anseo a dtaitníonn brioscaí leo?
 • Cén t-ábhar a bheidh ag an scéal, meas sibh?
 • An raibh oraibh riamh milseáin a roinnt le bhur ndeartháireacha/ndeirfiuracha?
 • Cén chaoi ar roinn sibh na milseáin chun cinntiú go bhfuair gach duine an méid céanna?
Príomhghníomhaíocht

I ngrúpaí de triúr, iarrtar ar na páistí fiosrúchán a dhéanamh, in éineacht leis na daoine eile sa grúpa, chun fháil amach cé mhéad brioscaí a gheobhaidh gach duine dá mba rud é go raibh beirt ag an mbord, triúr ag an mbord, ceathrar ag an mbord srl. Ba chóir dhá gearrthóg brioscaí dhéag agus roinnt plátaí páipéar a thabhairt do na páistí chun cabhrú lena bhfiosrúchán. Is féidir leathanach taifeadta a thabhairt dóibh chun cabhrú leo struchtúr a chur lena gcuid obair.

Príomhcheisteanna

 • Cén chaoi ar roinn sibh na brioscaí?
 • Ar thug sibh aon faoi deara faoi na torthaí?
 • Cad a dhéanfadh sibh leis na brioscaí atá fágtha?
Ag Déanamh Achoimre

Teacht ar chonclúidí le chéile.

Tabharfaidh an múinteoir an rang le chéile agus pléifidh sé/sí príomhphointí foghlamtha an ceachta.

Ba cheart go dtabharfadh an múinteoir spreagadh do na páistí a dtuairimí a chur in iúl agus a smaointí a roinnt leis an gcuid eile den rang.

Éascaigh plé na bpáistí agus tabhair spreagadh dóibh ceisteanna a chuir.

Príomhcheisteanna

 • Ar tháinig éinne ar bhealach éasca chun na brioscaí a roinnt?
 • Ar thug sibh aon faoi deara faoi na torthaí?
 • Cad a dhéanfadh sibh leis na brioscaí atá fágtha?
Measúnú
 • An féidir leis na páistí na brioscaí a roinnt i gceart nuair atá, 2,3, 4 5… srl daoine ag an gcóisir?
 • An féidir leo ráitis ginearálta a dhéanamh faoin ngaol atá idir líon na ndaoine agus an méid brioscaí atá fágtha?
Menu